476/2006 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007
ikona P
Číslo předpisu 476/2006 Sb.
Částka 156
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 23. 10. 2006
Rozeslán dne 2. 11. 2006
Platnost od 2. 11. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Vyhláška Českého statistického úřadu stanoví Program statistických zjišťování na rok 2007, který je uveden v přílohách č. 1 a 2.

  1. Kromě údajů charakterizovaných v přílohách č. 1 a 2 u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo a u podnikající fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání. U obou typů zpravodajských jednotek obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, a podle možnosti též její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, který jedná na základě zmocnění k zastoupení nebo uzavřené smlouvy, uvede se též jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, a podle možnosti její telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty.
  2. Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 476/2006 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2007, se vyhlašují v samostatné příloze této částky vydávané současně (str. 6442 - 6720).

Účinnost 1.1.2007.