108/2011 Sb. - Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
ikona P
Číslo předpisu 108/2011 Sb.
Částka 41
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 4. 2011
Rozeslán dne 26. 4. 2011
Platnost od 26. 4. 2011
Účinnost od 1. 5. 2011
Ruší předpis 251/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 289/2013 Sb., 236/2017 Sb., 78/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví měření plynu a způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.
§11 - Přechodné ustanovení
Náhrada škody za neoprávněný odběr, distribuci,přepravu nebo dodávku plynu, ke kterým došlo před nabytím účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, se zrušuje.

Účinnost 1.5.2011.