432/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 432/2013 Sb.
Částka 170
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 12. 2013
Rozeslán dne 23. 12. 2013
Platnost od 23. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 196/2001 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.
Změny v ustanoveních:

 • v nadpisu vyhlášky se slova "a správců dědictví" nahrazují slovy ", správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)",
 • v poznámce pod čarou č. 4 (změny),
 • v §2, 11, §12 odst. 2, §14 odst. 2, nadpisu části šesté (nad §22) , nadpisu části šesté hlavy I, §22 až §23a, nadpisu části šesté hlavy II (nad §24)  a v §24 odst. 1 se slovo "dědictví" nahrazuje slovem "pozůstalosti",
 • §3 (změny),
 • nadpis nad §4 se zrušuje,
 • §4 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje,
 • vkládá se nový §4a,
 • §5 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 7 - nové znění,
 • §7 až §9 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 12 včetně odkazu na poznámku pod čarou se zrušuje,
 • §11, §12 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 13 včetně odkazů na poznámku pod čarou se zrušuje,
 • §13 (změny),
 • vkládá se nový §13a,
 • §14 (změny),
 • Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje,
 • §15 - nové znění,
 • Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje,
 • Poznámka pod čarou č. 16 - nové znění,
 • §19 "Hotové výdaje v souvislosti s úkony notáře jako soudního komisaře" včetně nadpisu - nové znění,
 • §22, §23 (změny),
 • Nadpis části sedmé (nad §24a) zní:
  "ODMĚNA NOTÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY",
 • §24a (změny),
 • v příloze (změny).
Čl. II - Přechodné ustanovení
Notáři, který byl soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví po zůstaviteli, který zemřel před 1. lednem 2014, náleží odměna podle dosavadního právního předpisu. To neplatí, byl-li pověřen po 1. lednu 2014, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o dědictví o majetku dodatečně najevo vyšlém nebo v řízení o dědictví, které bylo původně zastaveno.

Účinnost změn 1.1.2014.