223/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 223/2013 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 6. 2013
Rozeslán dne 30. 7. 2013
Platnost od 30. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 37, pokud jde o označení kosmetických přípravků, nabývá účinnosti dne 1.1.2014, a ustanovení čl. I bodu 41 nabývá účinnosti dne 30.7.2013.
Novelizuje předpis 258/2000 Sb.
Ruší předpis 448/2009 Sb., 89/2010 Sb., 220/2010 Sb., 362/2011 Sb., 244/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
Změny v ustanoveních:

 • §1 (změny),
 • Poznámky pod čarou č. 1 a č. 62 - nové znění,
 • v §2 odst. 10 a 11, §3a odst. 4, §3b odst. 1 a 2, §26 odst. 1 a 2, §75a odst. 1 a 3, §80 odst. 1 písm. p), §80 odst. 5, 6 a 7, §82 odst. 2 písm. b), §84 odst. 1 písm. a), §84 odst. 2 a 5, §92 odst. 1 a v §100d se slova "Evropského společenství" a slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
 • §2 (další změny),
 • §3, §3a, §4, §5, §6c, §6g, §19, §21, §23 až §26 (změny),
 • Poznámky pod čarou č. 25 a 26 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
 • Poznámka pod čarou č. 63 - nové znění,
 • bod 37. - změny s účinností od 1.1.2014
  • §27 "Kosmetické přípravky" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 64 - nové znění,
 • Poznámky pod čarou č. 29b, č. 29c, č. 29d a č. 29e se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou,
 • §28, §28a a §29 se včetně poznámky pod čarou č. 29f a odkazů na poznámku pod čarou zrušují,
 • §41 (změny),
 • bod 41. - změny s účinností od 30.7.2013
  • vkládá se nový §75b "Postup při poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem" včetně nadpisu,
 • §80, §82, §82a, §83a, §84, §92, §94, §97, §99, §108 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Provozovatel potravinářského podniku, který podle §23 odst. 4 věty poslední zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, neměl povinnost podat oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o hygieně potravin, podá toto oznámení nejpozději do 4 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Žádosti podle §3 odst. 5 a §5 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 1. Vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky.
 2. Vyhláška č. 89/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky.
 3. Vyhláška č. 220/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění vyhlášky č. 89/2010 Sb.
 4. Vyhláška č. 362/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Vyhláška č. 244/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Vyhláška č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.8.2013, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, který, pokud jde o označení kosmetických přípravků, nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.1.2014), a ustanovení čl. I bodu 41, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (30.7.2013).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.