220/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 38/94 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 220/2009 Sb.
Částka 66
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 20. 7. 2009
Platnost od 20. 7. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Novelizuje předpis 38/1994 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
Změny v ustanoveních:

 • §2 až §4 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 1f - nové znění,
 • §5 (rozsáhlé změny),
 • §6, §7, §9 až §11, §12a, §13, §14 (změny),
 • §15 a §16 včetně poznámky pod čarou č. 3a - nové znění,
 • §17 až §19 (změny),
 • vkládají se nové §23b "Zajištění vojenského materiálu" až §23e včetně nadpisu,
 • §24 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 5a - nové znění,
 • za §24 se vkládá označení nové části páté včetně jejího nadpisu "SPRÁVNÍ DELIKTY";dosavadní části pátá až sedmá se označují jako části šestá až osmá,
 • §25 "Správní delikty právnických osob" až §27 "Zabrání vojenského materiálu" včetně nadpisů - nové znění,
 • vkládá se nový §27a "Společná ustanovení" včetně nadpisu,
 • §30 - nové znění,
 • vkládá se nový §30a,
 • §31, §33 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení o vydání povolení nebo udělení licence zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 1.10.2009.