157/2012 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 157/2012 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 5. 2012
Rozeslán dne 25. 5. 2012
Platnost od 25. 5. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Vymezení národní přírodní rezervace

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště (dále jen "národní přírodní rezervace").
  2. Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Přebuz, Rolava a Chaloupky u Přebuze. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální. Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
  3. Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Karlovarského kraje, v katastrálních územích Přebuz a Rolava. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální. Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
  4. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou:

  1. přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, podmáčených smrčin a horských třtinových smrčin,
  2. společenstva vrchovišť s klečí, otevřených vrchovišť, vrchovištních šlenků, přechodových rašelinišť a horských a podhorských vřesovišť,
  3. jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů vázaná na ruiny areálu a zbytky staveb bývalé úpravny cínové rudy.

Účinnost 1.7.2012.