155/2012 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 155/2012 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 5. 2012
Rozeslán dne 25. 5. 2012
Platnost od 25. 5. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Vymezení národní přírodní rezervace

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step (dále jen "národní přírodní rezervace").
  2. Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Dukovany a Mohelno. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální. Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
  3. Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Mohelno. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální. Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
  4. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou:

  1. přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy suťových lesů a hadcových teplomilných doubrav,
  2. společenstva úzkolistých suchých trávníků a subpanonských skalních trávníků,
  3. štěrbinová vegetace skal a drolin a skalní vegetace s kostřavou sivou,
  4. populace vzácného a ohroženého druhu rostliny podmrvky hadcové (Notholaena marantae), včetně jejího biotopu,
  5. populace vzácných a ohrožených druhů živočichů sysla obecného (Spermophilus citellus) a přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), včetně jejich biotopů.

Účinnost 1.7.2012.