19/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 19/2016 Sb.
Částka 8
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 1. 2016
Rozeslán dne 25. 1. 2016
Platnost od 25. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Velký Vrch u Vršovic a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, s výskytem

  1. lesních ekosystémů dubohabřin a teplomilných doubrav,
  2. travinných a křovinných ekosystémů suchých trávníků a vysokých mezofilních a xerofilních křovin,
  3. biotopu společenstva teplomilných hřibovitých (Boletales), pečárkotvarých (Agaricales) a kustřebkotvarých (Pezizales) hub, včetně vzácných a ohrožených druhů a jejich populací, a
  4. naleziště obnažených vypálených jílů (porcelanitů) s otisky třetihorní flóry,
    tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.