342/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 342/2004 Sb.
Částka 111
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 5. 5. 2004
Rozeslán dne 3. 6. 2004
Platnost od 3. 6. 2004
Účinnost od 3. 6. 2004
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 108/1994 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.
Změny:

  • v §21 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
    "(3) Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno za účelem vyslání národního experta9a) do instituce Evropské unie, do jiné mezinárodní vládní organizace, do mírové či záchranné operace nebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. O poskytnutí pracovního volna zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemné potvrzení, v němž uvede údaj o délce trvání pracovního volna. Délka takto poskytnutého pracovního volna nesmí přesáhnout dobu 4 let.".
    ________________________________
    "9a) Například Rozhodnutí Rady 2003/479/ES o pravidlech používaných pro přidělení národních expertů a příslušníků armád ke Generálnímu sekretariátu Rady.".
    Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Účinnost změn 3.6.2004.