312/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu)
ikona P
Číslo předpisu 312/2014 Sb.
Částka 125
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 12. 2014
Rozeslán dne 18. 12. 2014
Platnost od 18. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Novelizován předpisem 373/2015 Sb., 396/2017 Sb., 340/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva financí stanoví

  1. rozsah a způsob sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
  2. postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku Česká republika, do vyšších dílčích konsolidačních celků státu a do dílčích konsolidačních celků státu,
  3. uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
  4. uspořádání, označování a obsahové vymezení položek nákladů a výnosů a peněžních toků v účetních výkazech za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
  5. uspořádání, označování a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
  6. metody konsolidace a jejich použití při sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu,
  7. způsob sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu a stanovení pravidel konsolidace,
  8. pravidla pro přenos účetních záznamů v technické formě.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §65 odst. 1) až 7) vyhlášky.