482/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 482/2008 Sb.
Částka 154
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 12. 2008
Rozeslán dne 31. 12. 2008
Platnost od 31. 12. 2008
Účinnost od 31. 12. 2008
Novelizuje předpis 586/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  1. v §4 odst. 1 se na konec textu písmene i) doplňují slova "; jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách4m)".
    Poznámka pod čarou č. 4m - nové znění,
  2. v §35ba odst. 1 písm. b) se číslo "38 040" nahrazuje číslem "68 000" a na konci textu věty druhé se doplňují slova "a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách4j), který je od daně osvobozen podle §4".
  3. v §38k odst. 5 písm. c) se číslo "38 040" nahrazuje číslem "68 000".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Ustanovení §4 odst. 1 písm. i), §35ba odst. 1 písm. b) a §38k odst. 5 písm. c) podle tohoto zákona se použije již pro zdaňovací období roku 2008.

Účinnost změn 31.12.2008.