159/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 159/2007 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 6. 2007
Rozeslán dne 2. 7. 2007
Platnost od 2. 7. 2007
Účinnost od 2. 7. 2007
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 72/2000 Sb., 435/2004 Sb.
Ruší předpis 185/2002 Sb.
Novelizován předpisem 72/2000 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),
 2. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Změny:

 • Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 až §5, §6a, §7, §11 (změny),
  • v příloze (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Investiční pobídky poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.
 2. Řízení, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a o žádostech o investiční pobídky se rozhodne podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou ustanovení §2 odst. 2 písm. g), které se použije pouze do 30. června 2007.

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 185/2002 Sb., kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky, se zrušuje.

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §35a odst. 3 se slovo "deseti" nahrazuje slovem "pěti",
  • v §35b odst. 4 se slovo "deseti" nahrazuje slovem "pěti".

Čl. V - Přechodná ustanovení
Investiční pobídky poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.

 • Změna v §111 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kde se slova "dosahuje nejméně průměrné míry" nahrazují slovy "nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra".

Účinnost změn 2.7.2007.