279/2007 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008
ikona P
Číslo předpisu 279/2007 Sb.
Částka 90
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 22. 10. 2007
Rozeslán dne 7. 11. 2007
Platnost od 7. 11. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 200/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Vyhláškou Českého statistického úřadu se oznamuje vydání Programu statistických zjišťování na rok 2008.
Program statistických zjišťování na rok 2008 je uveden v přílohách č. 1 a 2.

  1. Kromě údajů charakterizovaných v přílohách č. 1 a 2 u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to u právnické osoby obchodní firmu nebo název a její sídlo a u podnikající fyzické osoby jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu a místo podnikání. U obou typů zpravodajských jednotek obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, převažující činnost ve sledovaném období, jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, a podle možnosti též její telefonní a faxové číslo a adresu elektronické pošty, pokud těmito zařízeními disponuje. V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, uvede se též jméno, popřípadě jména a příjmení osoby, která výkaz vyplnila, její telefonní a faxové číslo a adresa elektronické pošty, pokud těmito zařízeními disponuje.
  2. Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008, se vyhlašují v samostatné příloze této částky vydávané současně (str. 3413 - 3684).
Příloha č. 1 - Program statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem na rok 2008 - je uveřejněn na stranách 3414 až 3550.
Příloha č. 2 - Program statistických zjišťování prováděných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady na rok 2008 - je uveřejněn na stranách 3551 až 3680.

Účinnost 1.1.2008.