145/2010 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 145/2010 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2010
Rozeslán dne 20. 5. 2010
Platnost od 20. 5. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Platnost do 30. 11. 2016
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 455/1991 Sb., 6/1993 Sb.
Ruší předpis 321/2001 Sb.
Novelizován předpisem 43/2013 Sb.
Zrušen předpisem 257/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje některá práva a povinnosti související s odloženou platbou, půjčkou, úvěrem nebo jinou obdobnou finanční službou poskytovanou nebo přislíbenou spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.

Účinnost 1.1.2011.

Zrušovací ustanovení
Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., se zrušuje (s účinností od 1.1.2011).

Změny dalších zákonů (s účinností od 1.1.2011):

  • Změna v příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§26 - Přechodná ustanovení
Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru", živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování anebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká.

  • Změna v §2 odst. 2 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §44a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2011.