270/2010 Sb. - Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
ikona P
Číslo předpisu 270/2010 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 9. 2010
Rozeslán dne 20. 9. 2010
Platnost od 20. 9. 2010
Účinnost od 5. 10. 2010
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Novelizován předpisem 372/2015 Sb., 411/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva financí stanoví pro vybrané účetní jednotky podle §1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků, včetně bližších podmínek inventarizace jiných aktiv a jiných pasiv.
  2. Tato vyhláška dále stanoví pro účetní jednotky požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ - §17

  1. Vybraná účetní jednotka nepoužije ustanovení této vyhlášky pro inventarizace zahájené před 1. lednem 2011.
  2. Vybraná účetní jednotka může ustanovení této vyhlášky použít přiměřeně i pro inventarizace související s účetním obdobím roku 2010.
  3. Účetní jednotka, která zahájila víceleté zjišťování skutečného stavu vybraného majetku přede dnem účinnosti této vyhlášky, má povinnost naplnit ustanovení této vyhlášky nejpozději do 31. prosince 2011.
  4. Pozemkový fond České republiky a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v případě inventarizací dlouhodobého hmotného majetku zahájených v účetním období let 2011 a 2012 použijí ustanovení §6 a §7 této vyhlášky přiměřeně, s ohledem na to, že není nezbytné zjišťování vizuální existence všech inventarizačních položek tohoto majetku a použití všech pomocných evidencí a jiných evidencí tohoto majetku.

Účinnost 5.10.2010.