220/2013 Sb. - Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
ikona P
Číslo předpisu 220/2013 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 7. 2013
Rozeslán dne 30. 7. 2013
Platnost od 30. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Novelizován předpisem 270/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva financí stanoví požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování.
§2 - Působnost
Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, které jsou organizačními složkami státu, státními fondy, územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, Regionálními radami regionů soudržnosti nebo příspěvkovými organizacemi.
§30 - Přechodná ustanovení

  1. Při schvalování účetních závěrek za účetní období roku 2012 se ustanovení §13, §14 odst. 1, §25, §26 odst. 1 a §29 odst. 2 nepoužijí.
  2. Při schvalování účetních závěrek za účetní období roku 2013 se lhůta uvedená v ustanovení §29 odst. 2 prodlužuje do 30. září 2013.
  3. Při schvalování účetní závěrky za účetní období 2013 se ustanovení §14 odst. 1 a §26 odst. 1 použijí poprvé pro mezitímní účetní závěrku sestavenou k 30. září 2013.
  4. Při schvalování účetních závěrek za účetní období roku 2012 se lhůta podle §28 odst. 1 prodlužuje o 3 měsíce.
  5. Účetní závěrky za účetní období roku 2012 schválené příslušným schvalujícím orgánem nebo příslušnou schvalující účetní jednotkou přede dnem účinnosti této vyhlášky se považují za schválené podle této vyhlášky, včetně schválení výsledku hospodaření účetní jednotky a jeho rozdělení.
Účinnost 1.8.2013.