555/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/96 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 555/2004 Sb.
Částka 189
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2004
Rozeslán dne 9. 11. 2004
Platnost od 9. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první bodů 3, 4, 6 a 7, části druhé až čtvrté a části páté bodu 3, které nabývají účinnosti dne 9.11.2004.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 549/1991 Sb., 85/1996 Sb., 150/2002 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §45 až §50g včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 58a) až 61d) - nové znění (nová a velmi rozsáhlá úprava doručování),
  • za §50g se vkládají nové §50h ("Uveřejňování vyhlášek") a §50i ("Vyvěšení na úřední desce") včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 62),
  • bod 3. - změna s účinností dnem vyhlášení (9.11.2004).
   V §109 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 62c),
  • bod 4. - změna s účinností dnem vyhlášení (9.11.2004).
   V §148 se doplňuje odstavec 3,
  • §153b (změny),
  • bod 6. - změna s účinností dnem vyhlášení (9.11.2004).
   V §261 se doplňuje odstavec 4,
  • bod 7. - změna s účinností dnem vyhlášení (9.11.2004).
   V §274 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h),
  • §373 (změny).
 • Změna v §48 a §60 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů - změny s účinností dnem vyhlášení (9.11.2004).
 • Změna v §9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - změny s účinností dnem vyhlášení (9.11.2004).
 • Změna zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů - změny s účinností dnem vyhlášení (9.11.2004).
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §35m, §35n (změny),
  • v nadpisu části páté (§40 a násl.) se slova "ČESKÁ ADVOKÁTNÍ" zrušují a v §40 odst. 1 se slova "Česká advokátní komora" nahrazují slovem "Komora".
  • §40, §44 (změny).

ČÁST PÁTÁ novely
Přechodná ustanovení - Čl. V

 1. Není-li dále stanoveno jinak, platí úprava doručování písemností provedená tímto zákonem i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
 2. Při doručování písemnosti, která byla doručována při jednání nebo jiném úkonu soudu nebo odevzdána k doručení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
 3. U pohledávek vzniklých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona státu z titulu neuhrazených nákladů občanského soudního řízení a soudního řízení správního, které stát v rámci řízení platil, se úrok z prodlení nevymáhá - změna s účinností dnem vyhlášení (9.11.2004).

Účinnost změn prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.1.2005), s výjimkou ustanovení části první bodů 3, 4, 6 a 7, částí druhé až čtvrté a části páté bodu 3, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (9.11.2004).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.