326/2010 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 326/2010 Sb.
Částka 119
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 11. 2010
Rozeslán dne 29. 11. 2010
Platnost od 29. 11. 2010
Účinnost od 15. 12. 2010
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a stanoví její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou:

  1. přirozená lesní společenstva horských smrčin, kyselých bučin, ledovcových karů, sutí a balvanitých polí a stojatých oligotrofních vod ledovcových jezer,
  2. vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šídlatky jezerní (Isołtes lacustris), včetně jejího biotopu,
  3. typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jinými právními předpisy vyhlášena Evropsky významná lokalita Šumava a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

Účinnost 15.12.2010.