49/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
ikona P
Číslo předpisu 49/2004 Sb.
Částka 14
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 1. 2004
Rozeslán dne 12. 2. 2004
Platnost od 12. 2. 2004
Účinnost od 1. 3. 2004
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 114/1993 Sb., 236/1995 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.

  • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kde se v §4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zn), které zní:
    "zn) renta, náhrady a naturální plnění poskytované bývalému prezidentu republiky podle zvláštního právního předpisu.".
  • Změna v §2 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců ve znění pozdějších předpisů.
    • v §7 odst. 1 se za slova "s výjimkou" vkládají slova "prezidenta republiky a".
    • v §37 odst. 2 se slova "a odchodné" zrušují.

Účinnost změn 1.3.2004.