18/2016 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 18/2016 Sb.
Částka 8
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 1. 2016
Rozeslán dne 25. 1. 2016
Platnost od 25. 1. 2016
Účinnost od 1. 2. 2016
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Kaňkovy hory a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar s výskytem

  1. lesních ekosystémů bučin, suťových lesů, mokřadních olšin a lužních lesů,
  2. biotopu společenstva hnízdících lesních druhů ptáků, zejména holuba doupňáka (Columba oenas) a lejska malého (Ficedula parva), včetně populací těchto ptáků, a
  3. biotopu vzácného a ohroženého druhu živočicha čolka horského (Triturus alpestris), včetně jeho populace,
    tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.