138/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 19/97 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/76 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 138/2008 Sb.
Částka 44
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2008
Rozeslán dne 25. 4. 2008
Platnost od 25. 4. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 19/1997 Sb.
Ruší předpis 50/1997 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.
Změny v ustanoveních:

 • §2 až §10, §12 až §14 (změny),
 • §17 "Převod vysoce nebezpečných látek" včetně nadpisu - nové znění,
 • §18 "Ohlašování vysoce nebezpečných látek" včetně nadpisu - nové znění,
 • §19, §20 (změny),
 • §21 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §22 "Převod nebezpečných látek" včetně nadpisu - nové znění,
 • §23 (změny),
 • §24 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §25 "Převod méně nebezpečných látek z území České republiky" včetně nadpisu - nové znění,
 • v části třetí se za hlavu IV (§25) vkládá nová hlava V "EVIDENCE STANOVENÝCH LÁTEK" (§25a) včetně nadpisu; dosavadní hlavy V a VI se označují jako hlavy VI a VII,
 • §26 (změny),
 • §27 - nové znění,
 • §28 (změny),
 • §32 "Správní delikty" až §34 "Společná ustanovení ke správním deliktům" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6 - nové znění,
 • §35 (změny).

Čl. II - Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 50/1997 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, se zrušuje.

Účinnost změn 1.7.2008.
Poznámka na závěr při pohledu na výčet novelizovaných ustanovení:
Nebylo by jednodušší přijmout zákon nový??!