346/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 346/2010 Sb.
Částka 127
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 11. 2010
Rozeslán dne 8. 12. 2010
Platnost od 8. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 69 a 72 nabývají účinnosti dne 1.5.2011 a ustanovení bodů 6 a 81 nabývají účinnosti dne 1.1.2012.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 593/1992 Sb., 117/1995 Sb., 236/1995 Sb.
Novelizován předpisem 220/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 včetně poznámky pod čarou č. 137 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §4 (rozsáhlé změny),
  • bod 6. - změna s účinností od 1.1.2012
   • v §4 odst. 1 se písmeno o) zrušuje,
  • §6 (rozsáhlé změny),
  • §7, §8, §10 (změny),
  • v §15 odst. 1 a v §20 odst. 8 se slova "důchodu, a" nahrazují slovy "důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu",
  • §15 (další změny),
  • §19, §20, §21, §23, §24 (rozsáhlé změny),
  • §25 (rozsáhlé změny),
  • bod 69. - změna s účinností od 1.5.2011
   • v §25 odst. 1 písmeno x) - nové znění,
  • bod 72. - změna s účinností od 1.5.2011
   • v §25 se na konci odstavce 1 čárka nahrazuje tečkou a písmeno zp) se zrušuje,
  • §26, §30 (změny),
  • vkládá se nový §30b "Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření" včetně nadpisu,
  • §35, §35ba (změny),
  • bod 81. - změna s účinností od 1.1.2012
   • v §35ba odst. 1 písm. a) se číslo "23 640" nahrazuje číslem "24 840",
  • §35d (rozsáhlé změny),
  • §36, §38a, §38b, §38c, §38d, §38e, §38fa, §38g (změny),
  • §38gb "Daňové přiznání v insolvenčním řízení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §38h, §38i, §38j, §38k, §38l, §38m, §38p, §38s (změny),
  • v příloze č. 3 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 15. novely.

 • Změny v §3, §4, §5, §7, §8a a §8c zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodná ustanovení

 1. Ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2010, a to i pro tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku, která byla zahájena v předcházejících zdaňovacích obdobích.
 2. Ustanovení §7 odst. 4 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé na tvorbu rezervy, která započala ve zdaňovacím období, které započalo v roce nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Pro tvorbu rezervy podle §7 odst. 4 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která započala před tímto dnem, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změny v §37 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Při zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zúčtovaných za kalendářní měsíc prosinec 2010 se použije §37 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změny v §5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení
Rozhodný příjem pro nárok na dávky státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se stanoví, jde-li o dávky státní sociální podpory, na něž vznikl nárok po 31. prosinci 2010.

Účinnost změn dnem 1.1.2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 69 a 72, která nabývají účinnosti 1.5.2011, a bodů 6 a 81, která nabývají účinnosti 1.1.2012.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.