333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 333/2014 Sb.
Částka 131
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2014
Rozeslán dne 29. 12. 2014
Platnost od 29. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti dne 1.7.2015 a ustanovení čl. I bodů 2, 3, 7 a 10 nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizuje předpis 87/1995 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Změny v ustanoveních:

 • bod 1. - změny s účinností od 1.7.2015
  • v §3 odst. 4 se za větu první vkládá věta "Souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu.",
 • bod 2. - změny s účinností od 1.1.2018
  • v §3 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 45 a 46 - nové znění,
 • bod 3. - změny s účinností od 1.1.2018
  • v §4b odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami "Základní členský vklad činí alespoň 1 000 Kč. Členství v družstevní záložně vznikne nejdříve splacením základního členského vkladu.",
 • §4b (další změny),
 • §4c (změny),
 • bod 7. - změny s účinností od 1.1.2018
  • v §8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
   "(2) Bilanční suma družstevní záložny nesmí překročit 5 000 000 000 Kč.
   (3) Souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou osobou nebo osobami jednajícími ve shodě, nesmí překročit 5 000 000 000 Kč.",
 • §10, §14 (změny),
 • bod 10. - změny s účinností od 1.1.2018
  • v §28g se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6,
 • Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 7 a 8.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. až 5. novely.

Účinnost změn dnem 1.1.2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1.7.2015, a ustanovení čl. I bodů 2, 3, 7 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2018.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.