66/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 66/2006 Sb.
Částka 28
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 2. 2006
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 15. 3. 2006
Novelizuje předpis 477/2001 Sb.
Ruší předpis 115/2002 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).
Změny v ustanoveních:

 • §1 až §4 (změny),
 • §6 "Označování obalů" včetně nadpisu - nové znění,
 • §7, §10, §12, §14, §15 (změny),
 • vkládá se nový §15a,
 • §16, §17, §30, §38, §39 (změny),
 • §41 "Celní orgány" včetně nadpisu - nové znění,
 • §44 "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" až §46 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 29 - nové znění,
 • §49, §50 (změny),
 • Příloha č. 1 - nové znění,
 • v příloze č. 3 a č. 4 (změny),
 • doplňuje se příloha č. 5.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Řízení o správních deliktech zahájená a neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 2. Požadavky na uvádění na trh nebo do oběhu obalů vyrobených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly.

Účinnost změn 15.3.2006.