340/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 340/2004 Sb.
Částka 110
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 5. 2004
Rozeslán dne 2. 6. 2004
Platnost od 2. 6. 2004
Účinnost od 2. 6. 2004
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 368/1992 Sb., 143/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3 (změny),
  • §4 se zrušuje,
  • §6 (změny),
  • §7 - nové znění,
  • §8 a §9 se zrušují,
  • §11, §12 (změny),
  • §13 - nové znění,
  • §14 až §20 (změny),
  • vkládá se nový §20a,
  • §21 (změny),
  • vkládají se nové §21a "Řízení s komunitárním prvkem" a §21b "Šetření prováděné Komisí",
  • §22 (změny), Hlava IX (§25) včetně nadpisu se zrušuje,
  • před §26 se vkládá nový §25a " Užití správního řádu",
  • Nadpis hlavy X (§26 a násl.) zní: "SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ",
  • §26 (změny).

Čl. II - Zmocňovací ustanovení
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších zákonů.
Čl. III - Přechodná ustanovení

 1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.
 2. V řízeních podle hlavy IV zákona č. 143/2001 Sb. zahájených před nabytím účinnosti tohoto zákona posoudí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, zda spojení podléhá povolení podle tohoto zákona. V případě, že spojení nebude podléhat povolení, vydá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí, že spojení povolení nepodléhá.
 3. Do údajů obsažených v kartelovém rejstříku ke dni účinnosti tohoto zákona lze nahlížet a pořizovat si z nich opisy a výpisy po dobu 10 let od účinnosti tohoto zákona.
 4. Výjimky ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž, o nichž bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže rozhodnuto před účinností tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu, po kterou byly rozhodnutím povoleny.
 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může na návrh alespoň jednoho z účastníků řízení o povolení spojení změnit rozhodnutí o povolení spojení, která nabyla právní moci před účinností tohoto zákona, a to tak, že změní podmínky, omezení nebo závazky, kterými podmínil povolení, nebo je nahradí jinými, pokud se v důsledku vstupu České republiky do Evropské unie podstatně změnily skutečnosti, které byly rozhodné pro stanovení těchto podmínek, omezení nebo závazků. Takový návrh je možné podat ve lhůtě do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Účastníky řízení jsou ti, kteří byli účastníky řízení o povolení spojení.
 • Změna v sazebníku uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny:
  • Položka 61 včetně poznámek - nové znění,
  • v položce 62 (změny).
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §88 (změny),
  • za §200g se vkládají nový §200h "Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření v jiných než obchodních prostorách ve věcech ochrany hospodářské soutěže" a nový §200i.

Účinnost změn 2.6.2004.