97/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 97/2009 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 3. 2009
Rozeslán dne 16. 4. 2009
Platnost od 16. 4. 2009
Účinnost od 16. 4. 2009
Novelizuje předpis 13/1997 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §18e, §25, §27 a §46.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Držitel platného povolení k umístění a provozování reklamního zařízení vydaného před nabytím účinnosti tohoto zákona, jehož součástí není podmínka vybavit pozemní komunikaci v místě umístění reklamního zařízení svodidly nebo jiným zabezpečením proti střetu konstrukce zařízení s vozidly, je povinen nejpozději do 31. prosince 2009 zajistit, aby umístění a provozování reklamního zařízení splňovalo podmínku podle §25 odst. 7 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, jinak marným uplynutím lhůty takové povolení zaniká. Držitel povolení je povinen ve stejném termínu oznámit splnění této povinnosti příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

Účinnost změn 16.4.2009.