154/2012 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 154/2012 Sb.
Částka 56
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 5. 2012
Rozeslán dne 25. 5. 2012
Platnost od 25. 5. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Vymezení národní přírodní rezervace

  1. Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Červené blato (dále jen "národní přírodní rezervace").
  2. Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Těšínov, Byňov a Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální. Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
  3. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou:

  1. přirozené lesní porosty tvořené především blatkovými a rašelinnými bory,
  2. společenstva otevřených vrchovišť,
  3. populace vzácných a ohrožených druhů rostlin borovice blatky (Pinus rotundata) a rojovníku bahenního (Ledum palustre), včetně jejich biotopů.

Účinnost 1.7.2012.