261/2009 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 261/2009 Sb.
Částka 78
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 8. 2009
Rozeslán dne 21. 8. 2009
Platnost od 21. 8. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Javorový vrch a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
  2. Předmětem ochrany jsou
    1. komplex bývalého středověkého podpovrchového rudného dolu, včetně všech jeho podzemních i povrchových částí tvořících významný geologický profil v komplexu hornin vrbenské série a též biotop společenstva letounů (Chiroptera), včetně jejich populací, a fragment květnaté bučiny na povrchu ve východní části masivu Hrubého Jeseníku a
    2. typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Javorový vrch a které se nacházejí na území národní přírodní památky.

Účinnost 1.10.2009.