74/2008 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 74/2008 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 2. 2008
Rozeslán dne 29. 2. 2008
Platnost od 29. 2. 2008
Účinnost od 1. 4. 2008
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Hádecká planinka.
  2. Předmětem zvláštní ochrany je zachovaný, druhově bohatý komplex přirozených doubrav a bukových doubrav na území krasové plošiny Hády v jižní části Moravského krasu, s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Předmětem zvláštní ochrany je rovněž soubor povrchových a podzemních krasových jevů.

Účinnost 1.4.2008.