160/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/92 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 160/2006 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 3. 2006
Rozeslán dne 27. 4. 2006
Platnost od 27. 4. 2006
Účinnost od 27. 4. 2006
Novelizuje předpis 40/1964 Sb., 82/1998 Sb., 201/2002 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §1, §3, §5, §6 (změny),
 • vkládá se nový §6a "Porušení práva na osobní svobodu" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3b,
 • §8 až §10, §13 (změny),
 • §14 - nové znění,
 • §15 až §17, §22 (změny),
 • §23 - nové znění,
 • §24 (změny),
 • §30 a §31 včetně poznámky pod čarou č. 12 - nové znění,
 • vkládá nový §31a "Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu" včetně nadpisu,
 • §32 (změny),
 • §35 - nové znění,

Čl. II - Přechodné ustanovení
Odpovědnost podle tohoto zákona za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem podle §13 odst. 1 věty druhé a třetí a §22 odst. 1 věty druhé a třetí zákona č. 82/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje také na nemajetkovou újmu vzniklou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nebyl nárok na náhradu této újmy promlčen; v případě, že poškozený podal před nabytím účinnosti tohoto zákona k Evropskému soudu pro lidská práva z tohoto titulu v dané věci včasnou stížnost, o které tento soud dosud nevydal konečné rozhodnutí, dojde k promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy za 1 rok ode dne účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §8 písm. a) zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde se slova "zvláštní právní předpis5) nebo" zrušují.
 • Změna v §447 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, kde se na konci textu doplňují slova "; to se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých".

Účinnost změn 27.4.2006.