319/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro klasifikaci pohledávek a tvorbu opravných položek a rezerv spořitelních a úvěrních družstev
ikona P
Číslo předpisu 319/2005 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 7. 2005
Rozeslán dne 12. 8. 2005
Platnost od 12. 8. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Platnost do 30. 6. 2007
Provádí předpis 87/1995 Sb.
Zrušen předpisem 123/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech.

  1. Vyhláška Ministerstva financí stanoví na návrh Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami pravidla, která upravují:
    1. klasifikaci vybraných položek aktiv družstevních záložen, kterými jsou jejich pohledávky,
    2. tvorbu opravných položek k pohledávkám a rezerv k vybraným podrozvahovým položkám družstevních záložen.
  2. Tato vyhláška stanoví obsah, formu a periodicitu informačních povinností vztahujících se k pravidlům podle odstavce 1.
  3. Do pohledávek podle této vyhlášky se nezahrnují pohledávky vzniklé z držení cenných papírů a pohledávky z pracovněprávních a obdobných vztahů.

Účinnost 1.10.2005.