201/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 201/2013 Sb.
Částka 83
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 7. 2013
Rozeslán dne 23. 7. 2013
Platnost od 23. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Kukle a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

  1. lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na spraši a panonských dubohabřin,
  2. vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů timoj trojlaločný (Laser trilobum) a violka bílá (Viola alba), včetně jejich biotopů.
Účinnost 1.8.2013.