222/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 222/2003 Sb.
Částka 79
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 6. 2003
Rozeslán dne 31. 7. 2003
Platnost od 31. 7. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části prvé bodů 56, 112 a 129, části třetí bodů 1 a 2 nabývají účinnosti dnem vyhlášení, části prvé bodů 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, bodu 15 mimo textu uvedeného pod písmenem d), bodu 16 mimo textu uvedeného pod písmenem b), bodů 20 až 22, 39 až 41, 44, 47, 49 až 55, 57 až 59, 63 až 67, 69, 72, 79, 85, 86, 88, 89, 100 až 103, 107 až 109, 111, bodu 114 s výjimkou slov "§7" a "§180b", bodů 115, 116, 118, 120 až 122, 124 a 126 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost a části prvé bodu 15 části textu uvedeného pod písmenem d), bodu 16 části textu uvedeného pod písmenem b), bodů 18, 33, 37, 38, 61, 62 a 131 nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveným v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích pro Českou republiku.
Novelizuje předpis 48/1997 Sb., 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb.