150/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 150/2010 Sb.
Částka 53
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 4. 2010
Rozeslán dne 21. 5. 2010
Platnost od 21. 5. 2010
Účinnost od 1. 8. 2010
Novelizuje předpis 200/1990 Sb., 254/2001 Sb.
Novelizován předpisem 250/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a,
  • §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §6 až §8 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7b - nové znění,
  • §8 (další změny),
  • §9, §10 (změny),
  • §12 "Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8c - nové znění,
  • §14, §15 (změny),
  • vkládá se nový §15a "Ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10c a 10d,
  • §16, §17, §19, §21 až §23a (změny),
  • §24 "Plány povodí" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 - nové znění,
  • §25 "Zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik" včetně nadpisu - nové znění,
  • §26, §28a, §30, §32, §36 až §39, §41, §44, §47 až §51, §54, §55, §58 až §63 (změny),
  • vkládá se nový §64a "Zvládání povodňových rizik" včetně nadpisu,
  • §65 "Povodňová opatření" včetně nadpisu - nové znění,
  • §66, §67, §70, §71, §73 až §77, §79, §82 až §86, §88, §90 až §92, §96, §97 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 38 - nové znění,
  • §100 až §102, §104 až §110 (změny),
  • vkládá se nový §114a,
  • §115 (rozsáhlé změny),
  • vkládá se nový §115a "Opatření obecné povahy" včetně nadpisu,
  • Hlava XII "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§116 až §125l) včetně poznámek pod čarou č. 44a a 44b - nové znění,
  • §126 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 45b - nové znění,
  • v příloze č. 1 v části "Zvlášť nebezpečné látky" (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Povolení k odběru podzemní vody, která se využívá k výrobě balené kojenecké nebo pramenité vody, se považují za povolení k odběru podzemní vody podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jsou splněny požadavky podle §9 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají.
 2. Ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za ochranná pásma stanovená podle §30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě změny nebo zrušení dosavadního ochranného pásma stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné ochranné pásmo nově stanovit postupem podle §30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Záplavová území stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za záplavová území stanovená podle §66 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě změny nebo zrušení dosavadního záplavového území stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné záplavové území nově stanovit postupem podle §66 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Hodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem musí být provedeno nejpozději do 22. prosince 2011. Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik budou dokončeny do 22. prosince 2013.
 5. Národní plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik musí být schváleny nejpozději do 22. prosince 2015.
 6. Vodoprávní úřady jsou povinny při rozhodování, vydávání vyjádření a při provádění ostatních opatření podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vycházet ze schválených plánů příslušných oblastí povodí až do doby schválení nových plánů podle tohoto zákona v příslušných povodích.
 7. Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod podle §28a odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 181/2008 Sb., se přezkoumává a aktualizuje v rámci národních plánů povodí.
 8. Řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
 9. Pověřené vodoprávní úřady příslušné podle §105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí zahájená a pravomocně neskončená řízení.

Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se §34 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

Účinnost změn 1.8.2010.