308/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření
ikona P
Číslo předpisu 308/2010 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 10. 2010
Rozeslán dne 15. 11. 2010
Platnost od 15. 11. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezuje konkrétní ochranná opatření.

§7 - Přechodné ustanovení
Činnosti uvedené v §5 odst. 1 a 2, pokud jsou v ochranných pásmech I. a II. stupně prováděny, budou ukončeny do 2 let od nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 1.1.2011.