103/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 325/99 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/91 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/99 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 103/2013 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 103/2013 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 3. 2013
Rozeslán dne 25. 4. 2013
Platnost od 25. 4. 2013
Účinnost od 1. 5. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48 a 49 a čl. III bodu 23 nabývají účinnosti dne 1.1.2014 a ustanovení čl. III bodů 4, 9, 10, 13, 15 nabývají účinnosti 10.5.2013.
Novelizuje předpis 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v názvu zákona se slova "a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)" zrušují,
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 (rozsáhlé změny),
  • v §3a písm. a) bodech 1 a 4 a v §71 odst. 1 písm. g) se slova "právního předpisu Evropských společenství" nahrazují slovy "předpisu Evropské unie",
  • §3a (další změny),
  • §4a, §9, §10a (změny),
  • v §13 odst. 2 písm. d) a v §14b odst. 2 písm. d) se číslo "13" nahrazuje číslem "14",
  • §17, §17a, §19, §24a, §32, §39, §41, §42, §43, §46a, §49a, §53a (změny),
  • v části první hlavě VII se vkládá nový díl 4 "Právní postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany jako dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii na území" (§53d až §53f) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18,
  • Dosavadní díl 4 se označuje jako díl 5,
  • v §59 odst. 2 a v §61 odst. 3 se slova "právní předpis Evropských společenství" nahrazují slovy "předpis Evropské unie",
  • v §59 odst. 3 a v §71b se slova "právním předpisem Evropských společenství" nahrazují slovy "předpisem Evropské unie",
  • §59 (další změny),
  • §60, §65 (změny),
  • bod 36. - změna s účinností od 1.1.2014
  • v §68 se věta druhá nahrazuje větou "Státní integrační program zahrnuje zejména vytvoření předpokladů pro získání znalosti českého jazyka a zajištění bydlení.",
  • bod 37. - změna s účinností od 1.1.2014
   • v §68 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
    "(2) Pravidla státního integračního programu a výši prostředků vynakládaných na realizaci jednotlivých oblastí stanoví vláda.".
  • bod 38. - změna s účinností od 1.1.2014
   • §69 - nové znění,
  • §71 (změny),
  • §77 - nové znění,
  • §78b, §78d, §79 (změny),
  • bod 46. - změna s účinností od 1.1.2014
   • v §79 odstavec 4 - nové znění,
  • bod 47. - změna s účinností od 1.1.2014
   • v §79 odst. 7 (změny),
  • bod 48. - změna s účinností od 1.1.2014
   • v §83 odstavec 5 - nové znění,
  • bod 49. - změna s účinností od 1.1.2014
   • v §84 větě druhé se slova "na kalendářní rok" zrušují,
  • §85b - nové znění,
  • §88 (změny),
  • §88a - nové znění,
  • §88b, §89a, §90, §92b, §92c, §93 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Práva a povinnosti osoby, které byla udělena doplňková ochrana podle §14a nebo 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí zákonem č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Řízení podle zákona č. 325/1999 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §18 (změny),
  • bod 4. - změna s účinností od 10.5.2013
   • v §37 odst. 1 písm. a) se slova "k trestu odnětí svobody v délce převyšující tři roky" zrušují,
  • §42b, §42c (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 47 - nové znění,
  • §42c, §46 (změny),
  • bod 9. - změna s účinností od 10.5.2013
   • v §46b odst. 2 písm. a) a v §46f odst. 2 písm. a) se slova "zvlášť závažného zločinu" nahrazují slovy "úmyslného trestného činu",
  • bod 10. - změna s účinností od 10.5.2013
   • v §46e odst. 1 písm. a) se slova "nebo trestného činu z nedbalosti a byl mu za to uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na dobu delší 6 měsíců" zrušují,
  • §68, §71 (změny),
  • bod 13. - změna s účinností od 10.5.2013
   • v §77 odst. 2 písm. f) se slova "trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky" nahrazují slovy "nepodmíněnému trestu odnětí svobody",
  • §84 (změny),
  • bod 15. - změna s účinností od 10.5.2013
   • v §87 odst. 7 písm. a) bodě 1 se slova "trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky" nahrazují slovy "nepodmíněnému trestu odnětí svobody",
  • §119, §127, §158, §163 (změny),
  • bod 23. - změna s účinností od 1.1.2014
   • v §167 odstavec 3 - nové znění.
 • Změna v §2, §6 a §35 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1.5.2013, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48 a 49 a čl. III bodu 23, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2014, a čl. III bodů 4, 9, 10, 13, 15, která nabývají účinnosti patnáctým dnem následujícím po vyhlášení zákona (10.5.2013).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.