142/2010 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 142/2010 Sb.
Částka 51
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 5. 2010
Rozeslán dne 20. 5. 2010
Platnost od 20. 5. 2010
Účinnost od 1. 6. 2010
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Kaňon Labe.
Předmět ochrany

  1. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Kaňon Labe.
  2. Předmětem ochrany jsou
    1. přirozené lesní porosty na pravém svahu kaňonu řeky Labe tvořené především acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy a bory a tvořícími biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,
    2. geomorfologicky ojedinělý útvar pravého svahu kaňonu řeky Labe tvořeného formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a složitě členěných hřbetů, suťových polí, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy a
    3. typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Labské údolí a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

Účinnost 1.6.2010.