107/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 107/2015 Sb.
Částka 45
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 4. 2015
Rozeslán dne 7. 5. 2015
Platnost od 7. 5. 2015
Účinnost od 1. 6. 2015
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se oznamuje vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou

  1. přirozeně meandrující tok řeky Stropnice a na něj navazující mokřady tvořené společenstvy vegetace oligotrofních tůní s bublinatkami, minerálně bohatá slatiniště s rašeliníky a suchopýrkem alpským, vegetace charakteru přechodových rašelinišť, mírně kyselá rašeliniště a rašelinné louky, bažinné vrbiny a bažinné olšiny,
  2. trvalé travní porosty tvořené společenstvy střídavě vlhkých bezkolencových luk, vysokostébelných nivních porostů, krátkostébelných smilkových luk a mezofilních ovsíkových luk,
  3. populace vzácných a ohrožených druhů rostlin srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) a hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), včetně jejich biotopů, a
  4. populace vzácných a ohrožených druhů živočichů velevrub malířský (Unio pictorum), modrásek očkovaný (Maculinea teleius), vřetenuška mokřadní (Zygaena trifolii), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) a vydra říční (Lutra lutra), včetně jejich biotopů.