489/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 489/2009 Sb.
Částka 155
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2009
Rozeslán dne 31. 12. 2009
Platnost od 31. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Novelizuje předpis 235/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
 • §2, §4, §5a (změny),
 • v §7 odst. 4, §7 odst. 5 písm. c) a v §13 odst. 7 písm. c) se slovo "cestujících" nahrazuje slovem "osob",
 • §7 (další změny),
 • §9 "Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby" včetně nadpisu - nové znění,
 • §10 "Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti" včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládají se nové §10a "Místo plnění při poskytnutí přepravy osob" až §10k "Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 7e,
 • §13, §14 (změny),
 • §15 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §16, §20, §21, §24, §24a, §26, §27 až §30 (změny),
 • v §31 odst. 1, §32 odst. 1, §39 odst. 1 a v §45 odst. 1 se slova "podle §15" zrušují,
 • §35, §36 (změny),
 • vkládá se nový §36a "Základ daně ve zvláštních případech" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26a a 26b,
 • §42, §49, §54, §61 až §64, §66, §68, §71f, §72 až §76 (změny),
 • §82 "Vracení daně plátcům v jiných členských státech" včetně nadpisu - nové znění,
 • vkládají se nové §82a "Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě" a §82b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 59b a 59c,
 • §83, §85, §88 až §90, §92a, §93a, §94 až §95a, §96, §98, §99, §101, §102, §106, §106a, §107, §108 (změny),
 • v příloze č. 1 a č. 2 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro uplatnění práv a povinností s tím souvisejících se použijí dosavadní právní předpisy.
 2. Žádosti o vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech, podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních předpisů.
 3. Následné souhrnné hlášení za zdaňovací období do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona je plátce povinen podat podle §102 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Je-li člen skupiny současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy, je skupina povinna podat žádost o vystoupení člena skupiny nejpozději do 31. října 2010, pokud neprokáže, že člen skupiny již k tomuto datu není současně účastníkem sdružení na základě smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy.
 5. Je-li člen skupiny ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona v úpadku, zaniká jeho členství ve skupině dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Účinnost změn 1.1.2010.