220/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 220/2015 Sb.
Částka 92
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 8. 2015
Rozeslán dne 10. 9. 2015
Platnost od 10. 9. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení bodů 1, 9 až 13 a čl. II nabývá účinnosti dne 1.1.2016.
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 58/1995 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a
 2. č. 21/1992 Sb., o bankách.

Změny:

 • Změna zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změny s účinností od 1.1.2016
   • v §1 odst. 2 (změny),
  • v §1 (další změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje,
  • §2, §3 (změny),
  • Body 9. až 13. - změny s účinností od 1.1.2016
   • bod 9. - vkládá se nový §3a „Udělení povolení k činnosti“ včetně nadpisu,
   • bod 10. - v §4 odst. 1 větě třetí (změny),
   • bod 11. - v §4 odst. 1 se ve větě čtvrté (změny),
   • bod 12. - v §4 odst. 2 písm. c) - změny,
   • Poznámka pod čarou č. 3 se včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou zrušuje.
   • bod 13. - vkládají nové §4a „Podmínky činnosti exportní pojišťovny“ až §4c „Vyloučení působnosti zákona o finančních konglomerátech“ včetně nadpisů,
  • §6, §8 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení - s účinností od 1.1.2016

 1. Povolení udělené Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., k její činnosti podle dosavadních právních předpisů se považuje za povolení udělené podle §3a zákona č. 58/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Česká národní banka vydá do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., osvědčení, ve kterém uvede rozsah této pojišťovně uděleného povolení k pojišťovací a zajišťovací činnosti. Toto osvědčení se považuje za listinu o skutečnostech, které mají být zapsány do obchodního rejstříku.
 3. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neukončená, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 4. Limitu primárního kapitálu podle §4a odst. 3 dosáhne exportní pojišťovna nejpozději do konce roku 2020 v postupných ročních krocích. Minimální kapitálový požadavek podle zákona upravujícího pojišťovnictví činí k 31. prosinci 2016 12,5 % a k 31. prosinci 2017 25 % hodnoty solventnostního kapitálového požadavku.

 • Změna v §38 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.