87/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 87/2009 Sb.
Částka 27
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 3. 2009
Rozeslán dne 1. 4. 2009
Platnost od 1. 4. 2009
Účinnost od 1. 4. 2009
Poznámka k účinnosti Část první bodu 10 nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §4, §13, §21, §36, §62, §63 (změny),
 • vkládají se nové §71a "Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím" až §71f včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 49c,
 • §75 (změny),
 • bod 10. - změna s účinností od 1.1.2009
  Naše poznámka:
  Zjevně jde o legislativní zmetek (případně velmi nepříjemný překlep), neboť zákon č. 87/2009 Sb. byl rozeslán ve Sbírce zákonů dne 1.4.2009, proto bod 10. nemůže nabýt účinnosti čtyři měsíce před vyhlášením této novely. Ostatně, příslušný senátní tisk s textem této novely byl schválen teprve 26. března 2009.
  • v příloze č. 1 se za slova "06 Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní listoví." vkládají slova "07-12 Rostliny a semena.".
 • v příloze č. 2 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. U osobního automobilu, který byl dodán podle §13, pořízen z jiného členského státu podle §16, dovezen podle §20 a u technického zhodnocení osobního automobilu52), s místem plnění v tuzemsku a s datem uskutečnění zdanitelného plnění do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro uplatnění nároku na odpočet daně použijí ustanovení §72 až §79 ve znění platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i po datu nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Při pořízení osobního automobilu formou, kdy je osobní automobil přenechán za úplatu do užívání podle smlouvy, pokud si strany sjednají, že uživatel je oprávněn nabýt osobní automobil, který je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy, s datem předání do užívání do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro uplatnění nároku na odpočet daně použije ustanovení §72 až §79 ve znění platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i po datu nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. U osobního automobilu a u technického zhodnocení osobního automobilu52), vymezeného podle bodů 1 a 2 přechodných ustanovení, se po datu účinnosti tohoto zákona použije pro povinnost přiznat uskutečnění plnění osvobozené od daně ustanovení §62 odst. 2 ve znění platném do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Změna v §11 odst. 1 písm. a) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se za slovo "osvobození" vkládají slova "příležitostného dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího, člena posádky letadla nebo dovozu pohonných hmot cestujícím podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty31a), anebo osvobození".
 • Změna v §22, §24 a §25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. V, bodu 1. až 6. novely.

Účinnost změn 1.4.2009, s výjimkou části první bodu 10, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.