199/2013 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 199/2013 Sb.
Částka 83
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 7. 2013
Rozeslán dne 23. 7. 2013
Platnost od 23. 7. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
Předmět ochrany
Předmětem ochrany národní přírodní rezervace jsou

  1. přirozené lesní porosty tvořené především suťovými lesy a květnatými a acidofilními bučinami,
  2. hluboce zaříznutý skalní kaňon s přirozeným tokem říčky Huntavy s vodopády a s četnými peřejemi,
  3. populace vzácného a ohroženého druhu rostliny šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), včetně jeho biotopu,
  4. populace vzácných a ohrožených druhů živočichů netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), včetně jejich biotopů.
Účinnost 1.8.2013.