62/2011 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
ikona P
Číslo předpisu 62/2011 Sb.
Částka 23
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 7. 3. 2011
Rozeslán dne 16. 3. 2011
Platnost od 16. 3. 2011
Účinnost od 1. 4. 2011
Novelizuje předpis 251/2001 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a změna vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.
Předmět úpravy
Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě a způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním dodávky plynu.

§8 - Přechodná ustanovení

  1. Pokud žadatel podal žádost o připojení k nadřazené soustavě a provozovatel nadřazené soustavy nevydal k žádosti písemné stanovisko přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle této vyhlášky.
  2. Pokud žadatel podal žádost o připojení k nadřazené soustavě, provozovatel nadřazené soustavy vydal k žádosti písemné stanovisko, ale nepředložil žadateli návrh smlouvy o připojení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, předloží žadateli provozovatel nadřazené soustavy návrh smlouvy o připojení do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 1.4.2011.

ČÁST DRUHÁ

  • Změna ve vyhlášce č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství, kde se §2 a §3 včetně nadpisů zrušují.

Účinnost změn 1.4.2011.