EU - 32016L0680R(01) - Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úřední věstník Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016)
ikona P
Celex 32016L0680R(01)
Sektor 3
Rok 2016
Deskriptor L
Pořadové čislo 680
Přijat 27. 4. 2016
Zveřejněn 23. 5. 2018
Opravuje předpis 32016L0680