Podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů

podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších přepisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

 1. Souhlasím s tím, aby mi společnost GRAND s.r.o., se sídlem Pražská 1813/3, 370 04 České Budějovice, IČ: 25165615, DIČ: CZ25165615, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice, oddíl C, vložka 7067 (dále jen správce), zasílala obchodní sdělení vztažená k produktům a službám, které společnost GRAND s.r.o. poskytuje.
 2. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., tímto výslovně uděluji správci svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro poskytované produkty a služby a pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se službami a produkty, které správce poskytuje.
 3. Účel zpracování údajů:
  • Zasílání obchodních sdělení (newsletterů), které se týkají služeb a produktů poskytovaných správcem.
 4. Zpracovávané údaje:
  • Emailová adresa.
 5. Souhlas je udělen po dobu odběru obchodních sdělení.
 6. Souhlas je možné kdykoli odvolat:
  • odkazem, který je součástí každého zaslaného obchodního sdělení,
  • emailem zaslaným na adresu grand@grand-software.cz,
  • telefonicky na telefonním čísle 387 312 281.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 8. Osobní údaje poskytnuté Provozovateli na základě tohoto souhlasu nebudou poskytnuty ani předány třetí straně.
 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Provozovatele o vysvětlení (prostřednictvím zprávy zaslané Uživatelem na e-mailovou adresu grand@grand-software.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 387 312 281),
  • požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav (provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).
 10. Shledá-li Provozovatel žádost Uživatele jako oprávněnou, je povinen neprodleně odstranit závadný stav.
 11. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení v celém svém rozsahu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala provedení registrace.