E-mail MiniBulletin č. 24/2018

EPIS®

Týdenní MiniBulletin
24. vydání roku 2018

1) Právní předpisy rozeslané v období od 09. 06. 2018 do 15. 06. 2018
 • 113/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (detail)
 • 112/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (detail)
 • 111/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (detail)
 • 110/2018 Sb. - Vyhláška o tabákových nálepkách (detail)
 • 109/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (detail)
 • 108/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb. (detail)
 • 107/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (detail)
 • 106/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (detail)
 • 105/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) (detail)
 • 104/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019 (detail)
 • 103/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány (detail)
 • 102/2018 Sb. - Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny (detail)
 • 101/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. (detail)
2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne
20. 06. 2018
 • nemocenské pojištění OSVČ - Platba pojistného za květen 2018. Osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých trvají důvody, pro které se podle §14 odst. 7 neplatí zálohy na pojistné (§13 odst. 2). Za kalendářní měsíc, v němž osobě samostatně výdělečně činné vznikla účast na nemocenském pojištění, se však pojistné na nemocenské pojištění platí vždy. Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Osoba samostatně výdělečně činná může po projednání s okresní správou sociálního zabezpečení platit pojistné na nemocenské pojištění na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku (§14c odst. 1, 2 zák. č. 589/1992 Sb.).
 • sociální zabezpečení - Záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za květen 2018. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • sociální zabezpečení - Odvod pojistného a předložení přehledu o zúčtovaných dávkách, resp. vyměřovacích základech za rozhodné období (předcházející měsíc). Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • zdravotní pojištění - Odvod pojistného za květen 2018 za zaměstnance (1/3 pojistného) a zaměstnavatele (2/3 pojistného) příslušné zdravotní pojišťovně. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • daň z příjmů - Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
3) Naše nabídka
Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz.

Sledujte nás:
Facebook Youtube

Toto obchodní sdělení je zasílané společností GRAND s.r.o. na základě udělení Vašeho souhlasu.