E-mail MiniBulletin č. 23/2018

E-mail Mini Bulletin
Respektujeme Vaše soukromí.
Tento zdroj informací je rozesílán na základě Vaší žádosti nebo Vámi uděleného souhlasu. 

Máte-li problémy se zobrazením tohoto e-mailu, tak nám prosím napište.

Vážená uživatelko, Vážený uživateli,
zasíláme Vám 23. vydání týdenního E-mail MiniBulletinu.

redakce GRAND s.r.o.

1) Právní předpisy rozeslané v období od 02. 06. 2018 do 08. 06. 2018


100/2018 Sb. - Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel (bezplatně zobrazit více informací)
99/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (bezplatně zobrazit více informací)
98/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení (bezplatně zobrazit více informací)
97/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů (bezplatně zobrazit více informací)
96/2018 Sb. - Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu (bezplatně zobrazit více informací)
95/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu (bezplatně zobrazit více informací)
94/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (bezplatně zobrazit více informací)
93/2018 Sb. - Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu (bezplatně zobrazit více informací)

24/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky (bezplatně zobrazit více informací)


2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne

11. 06. 2018

  • spotřební daň - Splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu).

15. 06. 2018

  • daň z příjmů - Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň.

 


3) Naše nabídka

Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz .


Považujete-li E-mail MiniBulletin za užitečný zdroj informací, budeme rádi, když jej pošlete Vašim kolegům nebo známým.

Děkujeme za pozornost a těšíme se příští týden.