E-mail MiniBulletin č. 20/2018

E-mail Mini Bulletin
Respektujeme Vaše soukromí.
Tento zdroj informací je rozesílán na základě Vaší žádosti nebo Vámi uděleného souhlasu. 

Máte-li problémy se zobrazením tohoto e-mailu, tak nám prosím napište.

Vážená uživatelko, Vážený uživateli,
zasíláme Vám 20. vydání týdenního E-mail MiniBulletinu.

redakce GRAND s.r.o.

1) Právní předpisy rozeslané v období od 12. 05. 2018 do 18. 05. 2018


79/2018 Sb. - Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (bezplatně zobrazit více informací)
78/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků (bezplatně zobrazit více informací)
77/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání (bezplatně zobrazit více informací)

23/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (bezplatně zobrazit více informací)

 


2) Daňové a některé další povinnosti následujícího týdne

21. 05. 2018

 • sociální zabezpečení - Záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných za duben 2018. Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • sociální zabezpečení - Odvod pojistného a předložení přehledu o zúčtovaných dávkách, resp. vyměřovacích základech za rozhodné období (předcházející měsíc). Zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • zdravotní pojištění - Odvod pojistného za duben 2018 za zaměstnance (1/3 pojistného) a zaměstnavatele (2/3 pojistného) příslušné zdravotní pojišťovně. Pojistné se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
 • nemocenské pojištění OSVČ - Platba pojistného za duben 2018. Osoba samostatně výdělečně činná, která je účastna nemocenského pojištění, je povinna platit pojistné na nemocenské pojištění na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých trvají důvody, pro které se podle §14 odst. 7 neplatí zálohy na pojistné (§13 odst. 2). Za kalendářní měsíc, v němž osobě samostatně výdělečně činné vznikla účast na nemocenském pojištění, se však pojistné na nemocenské pojištění platí vždy. Pojistné na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Osoba samostatně výdělečně činná může po projednání s okresní správou sociálního zabezpečení platit pojistné na nemocenské pojištění na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku (§14c odst. 1, 2 zák. č. 589/1992 Sb.).
 • daň z příjmů - Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

25. 05. 2018

 • GDPR - Počátek účinnosti Obecného nařízení na ochranu osobních údajů
 • spotřební daň - Daňové přiznání za duben 2018.
 • spotřební daň - Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok).
 • spotřební daň - Splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu).
 • daň z přidané hodnoty - Podání přiznání k DPH a platba DPH za předchozí kalendářní měsíc pro měsíční plátce DPH.
 • energetické daně - Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018.
 • daň z přidané hodnoty - Podání souhrnného hlášení osobami, které jsou měsíčními plátci a také kvartálními plátci, kteří dodávají zboží do JČS.
 • daň z přidané hodnoty - Podání kontrolního hlášení právnickými osobami bez ohledu na skutečnost, zda jsou měsíčními či kvartálními plátci a dále fyzickými osobami, které jsou měsíčními plátci.

 


3) Naše nabídka

Registr právních předpisů a Daňový kalendář jsou nyní přistupné bezplatně! Vše na www.epis.cz .

Považujete-li E-mail MiniBulletin za užitečný zdroj informací, budeme rádi, když jej pošlete Vašim kolegům nebo známým.

Děkujeme za pozornost a těšíme se příští týden.