79/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
ikona P
Číslo předpisu 79/2013 Sb.
Částka 37
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 3. 2013
Rozeslán dne 3. 4. 2013
Platnost od 3. 4. 2013
Účinnost od 3. 4. 2013
Provádí předpis 373/2011 Sb.
Novelizován předpisem 436/2017 Sb., 452/2022 Sb., 11/2024 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
Vyhláška Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v souladu se závazky vyplývajícími z členství v mezinárodních organizacích organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nebo službě a posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově.
§18 - Přechodná ustanovení
Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky na základě jiných právních předpisů, se provedou v těchto termínech. Lékařské prohlídky v termínech podle této vyhlášky se provedou v návaznosti na provedení lékařských prohlídek uvedených ve větě první, pokud jiné právní předpisy nestanoví jinak.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ ČSR, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, oznámená v částce 2/1968 Sb.
  2. Směrnice č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, oznámená v částce 20/1970 Sb.

Účinnost 3.4.2013.