211/2004 Sb. - Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
ikona P
Číslo předpisu 211/2004 Sb.
Částka 71
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 4. 2004
Rozeslán dne 28. 4. 2004
Platnost od 28. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Platnost do 31. 7. 2016
Ruší předpis 339/2001 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 611/2004 Sb., 238/2005 Sb., 459/2005 Sb.
Zrušen předpisem 231/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

  1. Vyhláška Ministerstva zemědělství stanoví metody zkoušení a způsob odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin a jakosti tabákových výrobků, v rámci státního dozoru, s výjimkou odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení.
  2. Při zkoušení, odběru a přípravě vzorků potravin nebo tabákových výrobků mohou být použity i jiné vědecky ověřené metody (například metody Mezinárodní normalizační organizace nebo Codexu Alimentarius), avšak za předpokladu, že jejich použití není na překážku volnému pohybu zboží. V případě, že dojde k rozdílům ve výsledcích zkoušení, považují se za rozhodující výsledky zkoušení získané použitím metod uvedených v této vyhlášce.
  3. U potravin a tabákových výrobků, pro které nejsou touto vyhláškou stanoveny metody zkoušení nebo nelze použít touto vyhláškou stanovený způsob odběru a přípravy kontrolních vzorků, se postupuje podle odstavce 2 věty první obdobně.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků.
Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.